[关闭]

今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

当前位置: 首页 > 信息公开 > 税务公告 > 其他类

关于送达福建双鹭医药有限公司《税务处理决定书》的公告

发布时间:2018年10月11日16时14分

字体:  

关于送达福建双鹭医药有限公司《税务处理决定书》的公告 

 福建双鹭医药有限公司 

 我局于201873日对你公司作出《税务处理决定书》(榕国税稽处[2018]35),由于你公司失联,在直接、委托、留置、邮寄均无法送达的情况下,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第二款的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日视为送达。 

                           国家税务总局福州市税务局稽查局                                                

                                    2018年10月11     

   

 福州市国家税务局稽查局 

税 务 处 理 决 定 书 

 榕国税稽处〔201835 

   

   

 当事人:福建双鹭医药有限公司(纳税人识别号:913501007796094768 

 法定代表人为范金霞(身份证号:222426194109086028,住址:福建省厦门市思明区湖滨一里41403室) 

 财务负责人:翁晓霞(身份证号:33901119760808216X,住址:福建省厦门市思明区莲前西路299601室)。 

 公司经营地址:福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园66#楼第3层。 

 经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学原料药的批发;经营:三类、二类;注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类;普通诊察器械、医用冷疗低温冷藏设备及器具;批发保健食品;批发兼零售预包装食品兼散装食品;销售化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 

 根据于2017626日收到的《税务稽查任务通知书》(2017-0069)及吉林省集安市国税局稽查局寄来的已证实虚开通知单等资料,我局指派汪翔、蔡震亚于2017629日送达《税务检查通知书》(榕国税稽检通一〔201778号)并出示税务检查证,对福建双鹭医药有限公司(纳税人识别号:913501007796094768)税款属期20120101日至20131231 日期间涉及吉林省集安市国税局稽查局已证实虚开通知单的内容进行立案检查。后经查询防伪税控发现有27份增值税专用发票系于20141月认证,经报局领导审批同意,本次检查范围变更为税款属期20120101日至20141231 日期间涉及吉林省集安市国税局稽查局已证实虚开通知单的内容。本次检查依法履行了相关税务稽查程序,取得你公司签字认可的工作底稿及相关证据资料。 

 一、当事人基本情况 

 福建双鹭医药有限公司系私营有限责任公司(以下简称双鹭医药),企业法人营业执照注册号:3501002024589,成立于200598日,该公司原法定代表人为王翔飞(身份证号:222403196806192517,住址:福建省厦门市思明区万寿路113202室),于20175月将法定代表人变更为范金霞(身份证号:222426194109086028,住址:福建省厦门市思明区湖滨一里41403室),财务负责人:翁晓霞(身份证号:33901119760808216X,住址:福建省厦门市思明区莲前西路299601室)。公司经营地址:福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园66#楼第3层。经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学原料药的批发;经营:三类、二类;注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品,二类;普通诊察器械、医用冷疗低温冷藏设备及器具;批发保健食品;批发兼零售预包装食品兼散装食品;销售化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司注册资本3千万元,投资人为王翔飞90%,秦瑞5%,翁晓霞5%. 

 主管税务机关:福州市仓山区国家税务局。国税管征税种:增值税和企业所得税。两税种征收方式均为查帐征收。200511月被认定为增值税一般纳税人。2012年销售收入8232.28万元,销项1399.12万元,进项1333.80万元,应纳增值税66.61万元,应纳所得税10.65万元。2013年销售收入8420.11万元,销项,1431.35万元,进项1364.52万元,应纳增值税70.49万元,应纳所得税18.82万元。2014年销售收入8390.78万元,销项1426.43万元,进项1360.44万元,进项转出1.21万元,应纳增值税67.20万元,应纳所得税15.10万元。 

 二、违法事实和主要证据 

 1.吉林省集安市国家税务局稽查局已证实虚开通知单表明集安市福源参茸有限责任公司开具给福建双鹭医药有限公司的231份增值税专用发票已证实为虚开发票。经查询防伪税控系统,上述231份增值税专用发票已经于2012年至2014年认证。 

 你公司取得的231份虚开增值税专用发票中有不含税金额为6366218.92元的57份所对应的销售对象为四川乾元医药有限公司的销项发票已经于2016年被我局认定为虚开增值税专用发票。 

 2. 吉林省集安市国家税务局稽查局协查函、已证实虚开通知单、委托协查情况表及所附的税务行政处罚决定书等证据资料表明集安市福源参茸有限责任公司在没有真实货物交易的情况下向福建双鹭医药有限公司虚开增值税专用发票231份,并提供了2013年集安市福源参茸有限责任公司法定代表人王海滨通过个人卡向福建双鹭医药有限公司前法定代表人王翔飞个人卡回流资金的证据。鉴于福建双鹭医药有限公司称账簿凭证已经丢失,我检查组调取了该公司电子帐套(20165月对该公司检查时由该公司下载)中2013年向集安市福源参茸有限责任公司支付货款的数据进行比对。发现你公司2013年由对公账户向集安市福源参茸有限责任公司支付货款16703163.40元,同期集安市福源参茸有限责任公司法定代表人王海滨通过个人卡向福建双鹭医药有限公司前法定代表人王翔飞个人卡回流资金15530000元,回流资金占支付货款的92.98% 

 3.集安市国家税务局稽查局提供的证据显示:《购销合同》中约定货物运输及费用由集安市福源参茸有限责任公司负责。《货物运输协议书》和《货物运单》显示由广杰物流和晓震配货站运输。“广杰物流”称“未受理福源参茸有限责任公司货物运输”,而“晓震配货站”则无工商税务登记信息。 

 三、税务处理决定 

 经福州市国税局重案审理委员会集体研究决定: 

 (一)根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第587号)第二十二条第二款、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》(主席令第57号)第一条第四款、《最高人民法院关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》(法发〔199630号)第一条第二款的规定,认定福建双鹭公司从集安福源公司取得的231份增值税专用发票(金额21902027.78元,税额2847263.63元,价税合计24749291.41元)为让他人为自己虚开增值税专用发票。 

 根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条、《最高人民法院关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》(法发〔199630号)第一条第三款、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)第三条的规定,对福建双鹭公司涉嫌构成虚开增值税专用发票罪,与2017年案件合并,移送公安机关进一步查处,依法追究刑事责任。 

 (二)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第九条、《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令第49号)第三十二条的规定,福建双鹭公司取得上述虚开的增值税专用发票,向税务机关申报抵扣税款,应追缴增值税2847263.62元,同时依法加收滞纳金。 

 (三)根据《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔200888号)第二条第三款第三项、《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令第49号)第三十二条的规定,福建双鹭公司取得上述虚开的增值税专用发票,应调增应纳税所得额21902027.78元,追缴企业所得税5475506.95元,同时依法加收滞纳金。 

 限你公司自收到本税务处理决定书之日起10日内到福州市仓山区国家税务局办理入库手续,并及时将缴款凭证复印一份报我局备案。未按规定缴纳税款的,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条的规定,按日加收万分之五的滞纳金,并依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条的规定强制执行。 

 对本税务处理决定不服的,必须依照本税务处理决定缴纳或者解缴税款或者提供相应的担保,然后可以在收到本税务处理决定书之日起六十日内向福州市国家税务局申请复议。 

   

   

   

 本税务处罚决定书引用的相关税收规定 

 (以下如有文字错漏,以正式文件为准) 

   

 一、《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第587号) 

 第二十二条第二款 

 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: 

 (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; 

 (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; 

 (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 

 二、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》(主席令第57号) 

 第一条第四款 

 虚开增值税专用发票是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票行为之一的。” 

 三、《最高人民法院关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定>的若干问题的解释》(法发〔199630号) 

 第一条第二款 

 具有下列行为之一的,属于虚开增值税专用发票:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。 

 第一条第三款 

 具有下列行为之一的,属于虚开增值税专用发票:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。 

 四、《中华人民共和国刑法》 

 第二百零五条 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 

 有前款行为骗取国家税款,数额特别巨大,情节特别严重,给国家利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 

 单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 

 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。 

 五、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号) 

 第三条 行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,根据刑法关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的规定和最高人民法院、最高人民检察院关于破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪等罪的司法解释以及最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定,涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,必须依照本规定向公安机关移送。 

 六、《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号) 

 第九条 纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 

 七、《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔200888号) 

 第二条第三款第三项 

 3.税前扣除管理  分行业规范成本归集内容、扣除范围和标准。利用跨地区汇总纳税企业信息交换平台审核比对总分机构有关信息。严格查验原材料购进、流转、库存等环节的凭证。依据行业投入产出水平,重点核查与同行业投入产出水平偏离较大而又无合理解释的成本项目。加强费用扣除项目管理,防止个人和家庭费用混同生产经营费用扣除。利用个人所得税和社会保险费征管、劳动用工合同等信息,比对分析工资支出扣除数额。加大大额业务招待费和大额会议费支出核实力度。对广告费和业务宣传费、长期股权投资损失、亏损弥补等跨年度扣除项目,实行台账管理。加强发票核实工作,不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。认真落实不征税收入所对应成本、费用不得税前扣除的规定。规范财产损失税前扣除,明确税前扣除的条件、标准、需报送的证据材料和办理程序,并严格按规定审批。对企业自行申报扣除的财产转让损失、合理损耗、清理报废等损失,要严格审核证据材料,实行事后跟踪管理。要对大额财产损失实地核查。 

 

集安市福源参茸有限责任公司虚开清单 

序号 

发票代码 

发票号码 

开票日期 

金额 

增值税额 

1 

2200121140 

00520072 

2012-10-29 

99830.1 

12977.9 

2 

2200121140 

00520073 

2012-10-29 

99831.86 

12978.14 

3 

2200121140 

00520074 

2012-10-29 

99833.63 

12978.37 

4 

2200121140 

00520075 

2012-10-29 

99823.01 

12976.99 

5 

2200121140 

00520076 

2012-10-29 

99823.01 

12976.99 

6 

2200121140 

00520077 

2012-10-29 

99823.01 

12976.99 

7 

2200121140 

00520078 

2012-10-29 

99823.01 

12976.99 

8 

2200121140 

00520079 

2012-10-29 

99823.01 

12976.99 

9 

2200121140 

00520080 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

10 

2200121140 

00520081 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

11 

2200121140 

00520082 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

12 

2200121140 

00520083 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

13 

2200121140 

00520084 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

14 

2200121140 

00520085 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

15 

2200121140 

00520086 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

16 

2200121140 

00520087 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

17 

2200121140 

00520088 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

18 

2200121140 

00520089 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

19 

2200121140 

00520090 

2012-10-29 

99827.43 

12977.57 

20 

2200121140 

00524493 

2012-11-28 

7376.47 

958.93 

21 

2200121140 

00524494 

2012-11-28 

20426.56 

2655.44 

22 

2200121140 

00524495 

2012-11-28 

12707.98 

1652.02 

23 

2200121140 

00524496 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

24 

2200121140 

00524497 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

25 

2200121140 

00524498 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

26 

2200121140 

00524499 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

27 

2200121140 

00524500 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

28 

2200121140 

00524501 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

29 

2200121140 

00524502 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

30 

2200121140 

00524503 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

31 

2200121140 

00524504 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

32 

2200121140 

00524505 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

33 

2200121140 

00524506 

2012-11-28 

99876.11 

12983.89 

34 

2200121140 

00524507 

2012-11-28 

99557.52 

12942.48 

35 

2200121140 

00524508 

2012-11-28 

99557.52 

12942.48 

36 

2200121140 

00524509 

2012-11-28 

99557.52 

12942.48 

37 

2200121140 

00524510 

2012-11-28 

99557.52 

12942.48 

38 

2200123140 

00054551 

2013-03-24 

82300.88 

10699.12 

39 

2200123140 

00054552 

2013-03-24 

16106.2 

2093.8 

40 

2200123140 

00054553 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

41 

2200123140 

00054554 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

42 

2200123140 

00054555 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

43 

2200123140 

00054556 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

44 

2200123140 

00054557 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

45 

2200123140 

00054558 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

46 

2200123140 

00054559 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

47 

2200123140 

00054560 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

48 

2200123140 

00054561 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

49 

2200123140 

00054562 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

50 

2200123140 

00054563 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

51 

2200123140 

00054564 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

52 

2200123140 

00054565 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

53 

2200123140 

00054566 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

54 

2200123140 

00054567 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

55 

2200123140 

00054568 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

56 

2200123140 

00054569 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

57 

2200123140 

00054570 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

58 

2200123140 

00054571 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

59 

2200123140 

00054572 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

60 

2200123140 

00054573 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

61 

2200123140 

00054574 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

62 

2200123140 

00054575 

2013-03-24 

99800.88 

12974.12 

63 

2200123140 

00062086 

2013-04-16 

19504.42 

2535.58 

64 

2200123140 

00062087 

2013-04-16 

14079.65 

1830.35 

65 

2200123140 

00062088 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

66 

2200123140 

00062089 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

67 

2200123140 

00062090 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

68 

2200123140 

00062091 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

69 

2200123140 

00062092 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

70 

2200123140 

00062093 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

71 

2200123140 

00062094 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

72 

2200123140 

00062095 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

73 

2200123140 

00062096 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

74 

2200123140 

00062097 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

75 

2200123140 

00062098 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

76 

2200123140 

00062099 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

77 

2200123140 

00062101 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

78 

2200123140 

00062102 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

79 

2200123140 

00062103 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

80 

2200123140 

00062104 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

81 

2200123140 

00062105 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

82 

2200123140 

00062106 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

83 

2200123140 

00062107 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

84 

2200123140 

00062108 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

85 

2200123140 

00062109 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

86 

2200123140 

00062110 

2013-04-16 

99988.94 

12998.56 

87 

2200123140 

00064850 

2013-04-25 

99988.94 

12998.56 

88 

2200123140 

00064851 

2013-05-22 

10840.7 

1409.3 

89 

2200123140 

00064852 

2013-05-22 

10619.45 

1380.55 

90 

2200123140 

00064853 

2013-05-22 

99995.58 

12999.42 

91 

2200123140 

00064854 

2013-05-22 

99606.19 

12948.81 

92 

2200123140 

00064855 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

93 

2200123140 

00064856 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

94 

2200123140 

00064857 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

95 

2200123140 

00064858 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

96 

2200123140 

00064859 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

97 

2200123140 

00064860 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

98 

2200123140 

00064861 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

99 

2200123140 

00064862 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

100 

2200123140 

00064863 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

101 

2200123140 

00064864 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

102 

2200123140 

00064865 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

103 

2200123140 

00064866 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

104 

2200123140 

00064867 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

105 

2200123140 

00064868 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

106 

2200123140 

00064869 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

107 

2200123140 

00064870 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

108 

2200123140 

00064871 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

109 

2200123140 

00064872 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

110 

2200123140 

00064873 

2013-05-22 

99557.52 

12942.48 

111 

2200123140 

00066506 

2013-06-19 

14867.25 

1932.75 

112 

2200123140 

00066507 

2013-06-19 

99880.53 

12984.47 

113 

2200123140 

00066508 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

114 

2200123140 

00066509 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

115 

2200123140 

00066510 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

116 

2200123140 

00066511 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

117 

2200123140 

00066512 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

118 

2200123140 

00066513 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

119 

2200123140 

00066514 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

120 

2200123140 

00066515 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

121 

2200123140 

00066516 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

122 

2200123140 

00066517 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

123 

2200123140 

00066518 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

124 

2200123140 

00066519 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

125 

2200123140 

00066520 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

126 

2200123140 

00066521 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

127 

2200123140 

00066522 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

128 

2200123140 

00066523 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

129 

2200123140 

00066524 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

130 

2200123140 

00066525 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

131 

2200123140 

00066526 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

132 

2200123140 

00066527 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

133 

2200123140 

00066528 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

134 

2200123140 

00066529 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

135 

2200123140 

00066530 

2013-06-19 

99955.75 

12994.25 

136 

2200123140 

00068168 

2013-07-16 

61106.19 

7943.81 

137 

2200123140 

00068169 

2013-07-16 

99860.18 

12981.82 

138 

2200123140 

00068170 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

139 

2200123140 

00068171 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

140 

2200123140 

00068172 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

141 

2200123140 

00068173 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

142 

2200123140 

00068174 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

143 

2200123140 

00068175 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

144 

2200123140 

00068176 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

145 

2200123140 

00068177 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

146 

2200123140 

00068178 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

147 

2200123140 

00068179 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

148 

2200123140 

00068180 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

149 

2200123140 

00068181 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

150 

2200123140 

00068182 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

151 

2200123140 

00068183 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

152 

2200123140 

00068184 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

153 

2200123140 

00068185 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

154 

2200123140 

00068186 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

155 

2200123140 

00068187 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

156 

2200123140 

00068188 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

157 

2200123140 

00068189 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

158 

2200123140 

00068190 

2013-07-16 

99852.21 

12980.79 

159 

2200123140 

00069486 

2013-08-15 

80486.72 

10463.28 

160 

2200123140 

00069487 

2013-08-15 

99962.83 

12995.17 

161 

2200123140 

00069488 

2013-08-15 

99867.25 

12982.75 

162 

2200123140 

00069489 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

163 

2200123140 

00069490 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

164 

2200123140 

00069491 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

165 

2200123140 

00069492 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

166 

2200123140 

00069493 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

167 

2200123140 

00069494 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

168 

2200123140 

00069495 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

169 

2200123140 

00069496 

2013-08-15 

99973.45 

12996.55 

170 

2200123140 

00069497 

2013-08-15 

96757.52 

12578.48 

171 

2200123140 

00069498 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

172 

2200123140 

00069499 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

173 

2200123140 

00069500 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

174 

2200123140 

00069501 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

175 

2200123140 

00069502 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

176 

2200123140 

00069503 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

177 

2200123140 

00069504 

2013-08-15 

99464.6 

12930.4 

178 

2200123140 

00069505 

2013-08-15 

60409.29 

7853.21 

179 

2200123140 

01133224 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

180 

2200123140 

01133225 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

181 

2200123140 

01133226 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

182 

2200123140 

01133227 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

183 

2200123140 

01133228 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

184 

2200123140 

01133229 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

185 

2200123140 

01133230 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

186 

2200123140 

01133231 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

187 

2200123140 

01133232 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

188 

2200123140 

01133233 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

189 

2200123140 

01133234 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

190 

2200123140 

01133235 

2013-11-16 

99893.81 

12986.19 

191 

2200123140 

01133236 

2013-11-16 

64991.15 

8448.85 

192 

2200123140 

01133237 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

193 

2200123140 

01133238 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

194 

2200123140 

01133239 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

195 

2200123140 

01133240 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

196 

2200123140 

01133241 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

197 

2200123140 

01133242 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

198 

2200123140 

01133243 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

199 

2200123140 

01133244 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

200 

2200123140 

01133245 

2013-11-16 

99681.42 

12958.58 

201 

2200123140 

01135036 

2013-11-18 

99681.42 

12958.58 

202 

2200123140 

01135037 

2013-11-18 

99681.42 

12958.58 

203 

2200123140 

01135038 

2013-11-18 

99681.42 

12958.58 

204 

2200123140 

01135039 

2013-11-18 

49840.71 

6479.29 

205 

2200123140 

01135040 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

206 

2200123140 

01135041 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

207 

2200123140 

01135042 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

208 

2200123140 

01135043 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

209 

2200123140 

01135044 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

210 

2200123140 

01135045 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

211 

2200123140 

01135046 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

212 

2200123140 

01135047 

2013-12-24 

88495.58 

11504.42 

213 

2200123140 

01135048 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

214 

2200123140 

01135049 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

215 

2200123140 

01135050 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

216 

2200123140 

01135051 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

217 

2200123140 

01135052 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

218 

2200123140 

01135053 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

219 

2200123140 

01135055 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

220 

2200123140 

01135056 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

221 

2200123140 

01135057 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

222 

2200123140 

01135058 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

223 

2200123140 

01135059 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

224 

2200123140 

01135060 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

225 

2200123140 

01135061 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

226 

2200123140 

01135062 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

227 

2200123140 

01135063 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

228 

2200123140 

01135064 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

229 

2200123140 

01135065 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

230 

2200123140 

01135066 

2013-12-24 

99893.81 

12986.19 

231 

2200123140 

01135067 

2013-12-24 

7221.24 

938.76 

  

  

  

  

21902027.78 

2847263.62 

   

附件下载

相关信息